Taakgroepen Eredienst Vorming en toerusting Oecumene Jeugd en Jongeren Publiciteit

De lerende gemeente

We willen voortdurend mogelijkheden scheppen tot vorming en toerusting van elkaar, om zo in staat gesteld te worden als leerlingen van Christus onze plaats in te nemen in de samenleving en rekenschap af te leggen van de hoop die in ons is.
Als lerende gemeente willen we ons oefenen in het lezen van de bijbel, ons bezinnen op geloofsvragen, ethische kwesties en maatschappelijke problemen.
Ook willen we werken aan de toerusting van kader in onze kerkgemeente, zodat leidinggevenden zo goed mogelijk toegerust worden tot hun taak.
De vorming van jongeren in de gemeente willen wij bijzondere aandacht geven d.m.v. de basiscatechese en het leerhuis voor jongeren.