Taakgroepen Eredienst Vorming en toerusting Oecumene Jeugd en Jongeren Publiciteit

Kerk met andere kerken

Het woord oecumene komt al in de bijbel voor, waar het o.a. betekent: ‘de hele bewoonde wereld’ (Mt. 24,14). Tegenwoordig betekent oecumene het streven naar eenheid binnen de christelijke kerken. Maar de oorspronkelijke betekenis blijft van belang: aandacht voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.

De Taakgroep Oecumene wil door dialoog, gebed en bezinning werken aan de ene gemeenschap van Christenen. Eenheid is niet een herstel van wat achter ons ligt, maar een streven naar eenheid die voor ons ligt. Het is niet de bedoeling dat er muren worden afgebroken, maar dat we met respect voor elkaar samenleven en getuigen in deze wereld.

Met elkaar optrekken en samenwerken is belangrijk om elkaar beter te leren kennen. Deze ontmoeting kan op de volgende wijze gestalte krijgen:

 • In vieringen kun je de vreugde van je geloof delen
 • In gesprekken kun je ruimte maken voor elkaar
 • Door samen te werken kun je meer bereiken dan alleen
 • Door naar elkaar te kijken en te luisteren kom je meer van elkaar te weten
 • Door elkaar te bevragen kun je van elkaar leren en elkaar inspireren

De Taakgroep Oecumene Didam
De Taakgroep Oecumene Didam (ook genoemd: werkgroep oecumene) bestaat uit leden van de Protestantse Gemeente te Didam en uit leden van de R.K. parochies van Didam, Nieuw Dijk en Loil. De predikant van de Protestantse Gemeente en één van de pastores van de R.K. parochies hebben een adviserende rol in de werkgroep.

Eén lid van de werkgroep van protestantse zijde vertegenwoordigt de oecumene in de kerkenraad en één van de R.K.-leden van de werkgroep of de pastor verzorgt de communicatie met het parochiebestuur.

Activiteiten van de taakgroep

 • het voorbereiden en uitvoeren van beleidsbeslissingen op het betreffende taakveld
 • het signaleren van knelpunten en het aandragen van oplossingen daarvoor
 • het zoeken naar en signaleren van noden en tekorten en het aandragen van een oplossing daarvoor
 • oprichting en instandhouding van werkgroepen voor deeltaken
 • het onderhouden van contacten met andere personen en/of groepen, voor zover dat nodig is voor een goed functioneren van de eigen opdracht
 • het zorg dragen voor de taakstelling, werving, instructie en begeleiding van die gemeenteleden die binnen de eigen werkgroep of daaraan gekoppelde werkgroepen functioneren

In het bijzonder betekent dit:

 •  elkaar informeren
 •  elkaar ontmoeten en leren kennen
 •  met elkaar en voor elkaar bidden, opdat oecumene zichtbaar en vruchtbaar word
 •  samen leren
 •  gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de wereld
 •  pastoraat aan gemengd gehuwden
 •  oecumene in georganiseerde vorm

Veel oecumenische activiteiten worden door andere taakgroepen uitgevoerd of in goed overleg met hen georganiseerd.