Taakgroepen Eredienst Vorming en toerusting Oecumene Jeugd en Jongeren Publiciteit

We willen in onze gemeente een klimaat scheppen waarin jongeren zich naar hun eigen aard goed ‘vinden’ kunnen en waarin ze het gevoel hebben door de andere leeftijdsgroepen geaccepteerd te worden. Maar ook moet er de vrijheid zijn om op hún manier kerk te zijn.

Er is een beleidsplan voor het jeugdwerk in onze gemeente. Daaruit nemen we de doelstellingen voor het jeugd- en jongerenwerk hier over:

  • we willen dat kinderen (spelenderwijs) vertrouwd raken met het Woord,
  • we willen samen met kinderen, tieners en jongeren gemeente zijn,
  • we willen als gemeente een huis creëren waar de elementen Veiligheid, Zekerheid, Geborgenheid en Herkenning met hoofdletters geschreven worden,
  • we willen kinderen, tieners en jongeren laten ervaren wat de begrippen naastenliefde en gerechtigheid betekenen. Niet alleen in woorden maar ook in daden. Dus samen leven en verantwoordelijk zijn voor elkaar,
  • we willen kinderen, tieners en jongeren leren samen met de gemeente Gods woord en zijn bevrijdende daden te vieren,
  • we willen kinderen, tieners en jongeren laten zien wat het is, naar Gods woord en normen te leven, door het voor te leven en hen te wijzen op hen die ons voorleven,
  • we willen kinderen, tieners en jongeren kennis laten maken met het bevrijdende, verheugende toekomstperspectief dat God ons biedt en waaraan wij willen werken.

Een spilfunctie in het geheel van het jeugdwerk is toegedacht aan de jeugddiaken en/of jeugdouderling. Wil er voortgang zijn in datgene wat de kerk heeft over te dragen aan komende generaties, dan dient de kerk duidelijk te maken waar zij voor staat en dat datgene waarvoor zij staat van het grootste belang is voor de samenleving der mensen. Zij zal dus, in samenspraak met jongeren, creatief naar nieuwe wegen en vormen dienen te zoeken om haar boodschap uit te dragen. Pastorale aandacht voor jongeren is van het grootste belang.